Η ιστοσελίδα μας mamacity.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Όροι και Προϋποθέσεις

Αυτοί οι οροί και προϋποθέσεις της ιστοσελίδας www.mamacity.gr καταρτίζονται σε συνεννόηση με τον καταναλωτή και έχουν τεθεί σε ισχύ από τις
Μπορείτε να δείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις εδώ και σε μορφή pdf.

Περιεχόμενα:

Άρθρο 1 – Ορισμοί
Άρθρο 2 – Ταυτότητα του επιχειρηματία
Άρθρο 3 – Εφαρμογή
Άρθρο 4 – Η προσφορά
Άρθρο 5 – Η σύμβαση
Άρθρο 6 – Δικαίωμα υπαναχώρησης
Άρθρο 7 – Υποχρεώσεις του καταναλωτή κατά τη διάρκεια της ανάκλασης
Άρθρο 8 – Άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης από τον καταναλωτή και το κόστος
Άρθρο 9 – Υποχρεώσεις του εμπόρου σε περίπτωση υπαναχώρησης
Άρθρο 10 – Αποκλεισμός του δικαιώματος υπαναχώρησης
Άρθρο 11 – Η τιμή
Άρθρο 12 – Συμφωνία Συμμόρφωσης και εκτεταμένη εγγύηση
Άρθρο 13 – Παράδοση και εκτέλεση
Άρθρο 14 – Πληρωμή
Άρθρο 15 – Καταγγελίες
Άρθρο 16 – Διαφορές

Άρθρο 1 – Ορισμοί

Υπό τις συνθήκες αυτές ισχύουν:
1.Συμπληρωματική συμφωνία νοείται μια συμφωνία με την οποία τα καταναλωτικά προϊόντα, ψηφιακό περιεχόμενο ή και υπηρεσιών που παρασχέθηκαν σε σχέση με σύμβαση εξ αποστάσεως μεταξύ του ιστοτόπου mamacity.gr και του πελάτη.
2. Περίοδο χάριτος: Νοείτε το χρονικό διάστημα κατά το όποιο ο καταναλωτής μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης.
3. Καταναλωτής: το φυσικό πρόσωπο που ενεργεί για σκοπούς που σχετίζονται με την εμπορική, επιχειρηματική ή ελευθέρου επαγγελματία, φύση του.
4. Ημέρα : ημερολογιακή ημέρα.
5. Ψηφιακό περιεχόμενο: Νοούνται τα δεδομένα που παράγονται και παρέχονται σε ψηφιακή μορφή.
6. Συμφωνία Διάρκειας: μια συμφωνία που περιλαμβάνει την τακτική παράδοση των εμπορευμάτων για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα.
7. Σταθερό μέσο: οποιαδήποτε συσκευή , συμπεριλαμβανόμενων και των e-mail, όπου ο καταναλωτής ή η επιχείρηση επιτρέπει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο ίδιο προσωπικά, να αποθηκευτούν κατά τέτοιο τρόπο για μελλοντική χρήση για μια περίοδο η όποια είναι προσαρμοσμένη για τον σκοπό στον όποιο προορίζονται, και επιτρέπει την αναπαραγωγή και η αποθήκευση της πληροφορίας αυτής.
8. Δικαίωμα υπαναχώρησης: η ικανότητα του καταναλωτή να παραιτηθεί εντός της περιόδου χάριτος από την σύμβαση εξ αποστάσεως.
9. Επιχειρηματίας: το φυσικό η νομικό πρόσωπο που είναι μέλος του mamacity.gr και έχει πρόσβαση στην πρόσφορα του καταναλωτή σχετικά με τα προϊόντα.
10. Σύμβαση εξ αποστάσεως: σημαίνει μια συμφωνία μεταξύ του εμπόρου και του καταναλωτή εξ αποστάσεως, που συνάπτεται στο πλαίσιο ενός οργανωμένου συστήματος εμπορίας προϊόντων, ως και την σύναψη της σύμβασης αποκλειστικά ή εν μέρη όπου γίνεται η χρήση ενός η περισσότερων μέσων επικοινωνία εξ αποστάσεως.
121. Τεχνολογία για εξ αποστάσεως επικοινωνία: σημαίνει το μέσο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την σύναψη μιας συμφωνία, χωρίς ο καταναλωτής και ο επιχειρηματίας να βρίσκονται στον ίδιο χώρο.

Άρθρο 2 – Ταυτότητα του επιχειρηματία

Στοιχειά Επιχείρησης: Mamacity.gr – Ηλεκτρονικό κατάστημα βρεφικών ειδών
Διεύθυνση: Mεσογείων 469, Αγ. Παρασκευή
Τ.Κ: 15343
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6016570
Email: info@mamacity.gr

Άρθρο 3 – Εφαρμογή

Οι παρόντες οροί και προϋποθέσεις ισχύουν για κάθε προσφορά της επιχείρησης προς τον καταναλωτή η οποία κατέληξε σε συμφωνία – παραγγελιά. Πριν την σύναψη της παραγγελιάς το κείμενο με τους εν λόγο γενικούς ορούς τίθεται στη διάθεση του καταναλωτή. Η επιχείρηση θα πρέπει να να αποστείλει στο καταναλωτή τους ορούς αμέσως εφόσον ζητηθούν. Πριν την ολοκλήρωση της παραγγελιάς ο καταναλωτής πρέπει να έχει δει και να έχει συμφωνήσει με τους ορούς.
Σε περίπτωση αντικρουόμενων όρων ο καταναλωτής βασίζεται πάντα στην ευνοϊκότερη για αυτόν διάταξη . Έκτος από τα προϊόντα που ισχύουν οι ειδικοί οροί προϊόντος .

Άρθρο 4 – Η προσφορά

1) Αν η προσφορά έχει περιορισμένη διάρκεια ή υπόκειται σε προϋποθέσεις, αυτό πρέπει να αναφέρεται ρητά στην πρόσφορα.
2) Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει την πλήρη και ακριβή περιγραφή των προσφερομένων προϊόντων. Η περιγραφή πρέπει να είναι επαρκώς λεπτομερή ώστε να επιτρέπει την ορθή αξιολόγηση της προσφοράς από το καταναλωτή. Οι εικόνες των προϊόντων της προσφοράς πρέπει να γίνονται με ειλικρινή αναπαράσταση. Εμφανή λάθη η σφάλματα κατά την προσφορά είναι δεσμευτικά για την επιχείρηση.
3) Κάθε προσφορά περιέχει πληροφορίες οπού είναι σαφές στον καταναλωτή τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που εμπλέκονται στην αποδοχή της προσφοράς.

Άρθρο 5 – Η σύμβαση

1) Η συμφωνία υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου 4, η οποία συνήφθη κατά την στιγμή που ο καταναλωτής δέχεται την προσφορά και συμφωνεί με τους ορούς προϋποθέσεις.
2) Με το που ο καταναλωτής αποδειχτεί την προσφορά σε ηλεκτρονική μορφή, η επιχείρηση θα αναγνωρίσει αμέσως την αποδοχή της προσφοράς με ηλεκτρονική παραλαβή. Μέχρι η επιχείρηση να λάβει και να επιβεβαιώσει την ηλεκτρονική μορφή της προσφοράς, ο καταναλωτής μπορεί να καταγγείλει την σύμβαση.
3) Η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να λάβει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μετρά ασφάλειας για την προστασία της ηλεκτρονικής μεταφοράς δεδομένων και να ασφαλίσει ένα ασφαλές ηλεκτρονικό περιβάλλον. Επίσης η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να εξασφαλίσει και τα κατάλληλα μετρά ασφάλειας εφόσον ο πελάτης προβεί σε ηλεκτρονική πληρωμή.
4) Η επιχείρηση μπορεί στα πλαίσια του νομού να ενημερωθεί για την ικανότητα του πελάτη να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της πληρωμής της παραγγελιάς του. Εφόσον κριθεί ότι είναι δικαιολογημένη να μην συνάψει συμφωνία ( λογού ανικανότητας πληρωμής από το πελάτη) έχει το δικαίωμα να αρνηθεί μια παραγγελιά ή να ζητήσει ειδικούς ορούς για την εφαρμογή.

5) Η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη κατά την επικύρωση της παραγγελιάς από τον καταναλωτή να ενημερώνει με της ακόλουθες πληροφορίες τον καταναλωτή με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να αποθηκευτεί από αυτόν
α) Η διεύθυνση εγκατάστασης της επιχείρησης
β) Οι οροί προϋποθέσεις ώστε να μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης.
γ) Πληροφορίες σχετικά με τις εγγυήσεις και την εξυπηρέτηση μετά την πώληση
δ) Την τελική τιμή της παραγγελιάς του, συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων του προϊόντος, τα έξοδα αποστολής, των τρόπων πληρωμής και εκτέλεσης της παραγγελιάς του.
ε) Τις απαιτήσεις για την λήξη της ακύρωση της παραγγελία του.
στ) Εφόσον ο καταναλωτής έχει δικαίωμα υπαναχωρήσεις θα πρέπει να έχει ενημερωθεί σχετικά.

Άρθρο 6 – Δικαίωμα υπαναχώρησης

1) Ο καταναλωτής έχει δικαίωμα την επιστροφή του προϊόντος που έχει αγοράσει κατά την διάρκεια 14 ήμερων από την ημέρα παραλαβής, χωρίς να αναφέρει του λογούς. Η επιχείρηση μπορεί να ζητήσει τους λογούς της υπαναχώρησης από τον καταναλωτή, ο οποίος δεν είναι υποχρεωμένος να τους αναφέρει.
2) Η περίοδο υπαναχώρησης ορίζεται από την ήμερα της παραλαβής του προϊόντος από τον καταναλωτή ή από τρίτο πρόσωπο που έχει ορίσει ο ίδιος, εκτός του μεταφορέα ή:
Α) Σε περίπτωση που ο καταναλωτής έχει στην σύμβαση του παραγγέλλει πολλά προϊόντα: ημέρα αυτή ορίζεται όταν παραλάβει το τελικό προϊόν. Η επιχείρηση μπορεί σε αυτή την περίπτωση να ενημερώσει εκ των πρότερων τον καταναλωτή για το διαφορετικό χρόνο παράδοσης και επιστροφής τους.
Β) Εάν το προϊόν που έχει παραγγέλλει ο καταναλωτής αποτελείτε από παρτίδες η ή κομμάτια, η περίοδο υπαναχώρησης αρχίζει όταν παραλάβει το τελευταίο κομμάτι.
Γ) Σε περίπτωση για σύμβαση τακτικής παράδοσης κατά την διάρκεια μιας ορισμένης περιόδου, ορίζεται όταν ο καταναλωτής ή ένα τρίτο πρόσωπο παραλάβει το προϊόν.

και αν ο καταναλωτής με την ίδια σειρά παραγγείλει πολλά προϊόντα: η ημέρα
στην οποία ο καταναλωτής ή ένα τρίτο μέρος που ορίζεται από, το τελικό προϊόν
λαμβάνω. Ο επιχειρηματίας μπορεί, αν είναι εδώ πριν από τον καταναλωτή η
διαδικασία παραγγελίας σαφώς έχει ενημερωθεί, μια σειρά από διάφορα
αρνούνται τα προϊόντα με διαφορετικό χρόνο παράδοσης.
Β εάν η προμήθεια ενός προϊόντος που αποτελείται από πολλές παρτίδες ή κομμάτια: το
ημέρα κατά την οποία ο καταναλωτής ή ένα τρίτο μέρος που ορίζεται από την τελική αποστολή ή
έχει λάβει το τελευταίο μέρος?
Γ στις συμβάσεις για την τακτική παράδοση των αγαθών κατά τη διάρκεια ενός ορισμένου
περίοδο: η ημέρα κατά την οποία ο καταναλωτής ή ένα τρίτο μέρος που ορίζεται από το πρώτο
έλαβε το προϊόν.

Άρθρο 7 – Υποχρεώσεις του καταναλωτή κατά τη διάρκεια της ανάκλασης

1) Κατά την διάρκεια αυτή ο καταναλωτής είναι υπεύθυνος για τον χειρισμό του προϊόντος και της συσκευασίας του. Ο καταναλωτής μπορεί να ανοίξει το προϊόν στο βαθμό που είναι απαραίτητο, προκείμενου να προσδιοριστεί η φύση του, τα χαρακτηριστικά, και η λειτουργία του. Ο καταναλωτής πρέπει εδώ να λάβει υπόψιν του ότι μπορεί να χειριστεί το προϊόν όπως του ίδιου θα του επιτρεπόταν σε ένα φυσικό κατάστημα.
2) Ο καταναλωτής πρέπει να είναι ο μόνος υπεύθυνος για την μείωση της άξιας του προϊόντος
3) Ο καταναλωτής δεν είναι υπεύθυνος για την μείωση της άξιας του προϊόντος εφόσον η επιχείρηση δεν έχει παράσχει σε αυτόν όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται από το νόμο για το δικαίωμα της υπαναχώρησης

Άρθρο 8 – Άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης από τον καταναλωτή και το κόστος

1. Ο καταναλωτής οφείλει να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχωρήσεις εντός της προθεσμία υπαναχώρησης συμφωνά με του ορούς και τις προϋποθέσεις που έχει ορίσει η επιχείρηση.
2. Μέσα σε 14 ήμερες, μετά από την ήμερα που ορίζεται, ο καταναλωτής είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει το προϊόν στην επιχείρηση ή σε αντιπρόσωπο της επιχείρησης.
3. Ο καταναλωτής πρέπει να επιστρέψει το προϊόν με όλα τα αξεσουάρ, όσο δίνετε στην αρχική του κατάσταση και συσκευασία, και συμφωνά με της σαφείς οδηγίες που παρέχονται από την επιχείρηση.
4). Ο κίνδυνος και το βάρος της απόδειξης για την ορθή και έγκαιρη άσκηση του δικαιώματος της υπαναχώρησης βρίσκεται στον καταναλωτή.
5. Ο καταναλωτής φέρει το άμεσο κόστος της επιστροφής του προϊόντος. Ο καταναλωτής οφείλει να έχει ενημερώσει την επιχείρηση. Εφόσον δεν το έχει κάνει θα επιβαρυνθεί πλήρως με τα έξοδα αποστολής.

Άρθρο 9 – Υποχρεώσεις του εμπόρου σε περίπτωση υπαναχώρησης

Αφού ο καταναλωτής ενημερώσει την επιχείρηση για την άσκηση του δικαιώματος της υπαναχωρήσεις του, η επιχείρηση πρέπει να επιβεβαίωση για την παραλαβή της κοινοποίησης. Η επιχείρηση πρέπει να επιστέψει στον καταναλωτή το ακριβές ποσό της παραγγελίας του, εντός 14 ημερών από την ημέρα κατά την όποια ο καταναλωτής το ανακαλέσει. Η επιχειρηση χρησιμοποιήσει τα ίδια μέσα πληρωμής που χρησιμοποιήθηκαν από τον καταναλωτή, εκτός αν ο καταναλωτής συμφωνήσει σε διαφορετικό μέσο.

Άρθρο 10 – Αποκλεισμός του δικαιώματος υπαναχώρησης

Η επιχείρηση μπορεί να αποκλείσει κάποια προϊόντα από το δικαίωμα υπαναχώρησης. Τέτοια προϊόντα είναι:
1. Προϊόντα τα όποια οι τιμές τους εξαρτώνται από τις διακυμάνσεις της χρηματοπιστωτικής αγοράς εκτός του έλεγχου του εμπόρου, η όποια αλλαγή συμβαίνει εντός της περιόδου υπαναχώρησης.
2. Προϊόντα που κατασκευάζονται ειδικά συμφώνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή. Είναι κατασκευασμένα με βάση την ατομική επιλογή του καταναλωτή και προορίζονται για ένα συγκεκριμένο πρόσωπο.
3. Προϊόντα τα όποια ήταν σε ειδικές προσφορές από την επιχείρηση και αγοραστήκαν από τον καταναλωτή.
4. Προϊόντα τα όποια έχουν συγκεκριμένο χρόνο ζωής.
5. Προϊόντα που είναι ακατάλληλα για λογούς υγιεινής η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης.
6. Προϊόντα στα όποια εξ αρχής ο καταναλωτής είχε δηλώσει ότι χάνει το δικαίωμα υπαναχώρησης.

Άρθρο 11 – Η τιμή

1. Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, τα προϊόντα των επιχειρήσεων ή οι υπηρεσίες των οποίων οι τιμές υπόκεινται σε διακυμάνσεις της χρηματοπιστωτικής αγοράς και όπου ο επιχειρηματίας δεν έχει κανέναν έλεγχο, σε μεταβλητές τιμές. Οι διακυμάνσεις αυτές μπορεί να συμβούν και αν τα προϊόντα αυτά είναι σε πρόσφορα.
2. Η αναγραφόμενες τιμές περιλαμβάνουν Φπα.
3. Για όλες τις παραγγελίες άνω των 69€, τα μεταφορικά και η αντικαταβολή είναι δωρεάν. Όλες οι παραγγελίες αξίας κάτω των 69€ επιβαρύνονται με έξοδα αποστολής ανάλογα με την ογκομετρική διάσταση του προϊόντος και τις χρεώσεις της courier. Στην περίπτωση που ο τελικός προορισμός του προϊόντος είναι σε δυσπρόσιτη περιοχή, υπάρχει επίπλεον χρέωση 5€ λόγω χιλιομετρικής επιβάρυνσης. Αναλυτικότερα μπορείτε να βρείτε τις χρεώσεις παρακάτω:

1) Για αποστολή σε Αττική ισχύει η χρέωση (τιμή προϊόντος + 0.6€ / κιλό)
2) Για αποστολή σε Χερσαίες περιοχές ισχύει η χρέωση (τιμή προϊόντος + 0.95€ / κιλό)
3) Για αποστολή σε Νησιά ισχύει η χρέωση (τιμή προϊόντος + 0.95€ / κιλό)
4) Για αποστολή σε Κύπρο ισχύει η χρέωση (τιμή προϊόντος + 45€ από 0 έως 1 κιλά, τιμή προϊόντος + 50€ από 1 έως 20 κιλά, τιμή προϊόντος + 70€ από 20 έως 80 κιλά και τιμή προϊόντος + (70€+1€/κιλό από 80 έως 200 κιλά)

Άρθρο 12 – Συμφωνία Συμμόρφωσης και εκτεταμένη εγγύηση

Ο φορέας εκμετάλλευσης εξασφαλίζει ότι τα προϊόντα πληρούν τις προδιαγραφές της σύμβασης όπως αναφέρονται στην και την ημερομηνία της σύναψης της συμφωνίας. Η εγγύηση του προϊόντος αναγράφεται στο ίδιο το προϊόν και δύναται από τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα του προϊόντος.

Άρθρο 13 – Παράδοση και την εκτέλεση

1. Η επιχείρηση έχει λάβει τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή κατά τη λήψη και την εφαρμογή των παραγγελιών για τα προϊόντα.
2. Ο τόπος παράδοσης είναι η διεύθυνση που ο καταναλωτής έχει κάνει γνωστή στην επιχείρηση κατά την παραγγελία του.
3. Οι παραγγελίες θα πρέπει να γίνονται το ταχύτερο δυνατόν, αλλά όχι σε χρόνο που υπερβαίνει της 30 ήμερες, εκτός αν έχει οριστεί διαφορετική προθεσμία παράδοσης. Αν η παράδοση καθυστερήσει ή αν η παραγγελία πραγματοποιηθεί εν μέρει, τοτε ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την σύμβαση.
4. Μετά την διάλυση της σύμβασης συμφώνα με τη προηγούμενη παράγραφο η επιχείρηση πρέπει να επιστρέψει στον καταναλωτή το ποσό που έχει ήδη καταβάλει.
5. Σε περίπτωση διαφορετικής διαθεσιμότητας του προϊόντος από αυτή που αναγράφεται θα πρέπει η επιχείρηση να ενημερώσει τον καταναλωτή για το νέο χρόνο παράδοσης.

Άρθρο 14 – Πληρωμή

Εκτός αν άλλως προβλέπεται στη σύμβαση ή σε πρόσθετους όρους, οι οφειλές καταβάλλονται από τον καταναλωτή εντός 14 ημερών μετά την ημέρα της παραγγελίας του. Ο καταναλωτής δεν είναι υποχρεωμένος να καταβάλει ποτέ προ πληρωμή άνω του 50% του πόσου του προϊόντος του. Ο καταναλωτής δεν μπορεί να διεκδικήσει κανένα δικαίωμα πριν από την προκαταβολή ή την πληρωμή της παραγγελίας του. Ο καταναλωτής πρέπει να επικοινωνήσει με την επιχείρηση για τον έλεγχο της αναγραφόμενης τιμής, και να του αναφέρει τυχών ανακρίβειες στην αναγραφόμενη τιμή, πριν προβεί στην παραγγελία του.

Άρθρο 15 – Καταγγελίες

Η επιχείρηση ενδιαφέρεται για την καλή δημοσιότητα της και λαμβάνει υπόψη τις καταγγελίες τα και παράπονα των πελατών της. Για τον λόγο αυτό τα παράπονα του καταναλωτή σχετικά με την εφαρμογή της παραγγελία του θα πρέπει να λάβουν χωρά αφού ο καταναλωτής έχει βρει κάποιο ελάττωμα και να το υποβάλει στην επιχείρηση. Οι καταγγελίες αυτές υποβάλλονται στην επιχείρηση εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. Και η επιχείρηση πρέπει σε χρόνο εντός 14 ημερών να ενημερώσει τον καταναλωτή με μια λεπτομερή απάντηση, εκτός αν η παραγγελία χρειάζεται μεγαλύτερο χρόνο επεξεργασία για την απάντηση της. Ο καταναλωτής και ο έμπορος πρέπει να δώσουν χρόνο τουλάχιστον 4 τεσσάρων εβδομάδων για την επίλυση της καταγγελίας με αμοιβαία συμφωνία.

Άρθρο 16 – Διαφορές

Οι συμβάσεις μεταξύ της επιχείρησης και του καταναλωτή υπό αυτούς τους όρους αναφέρονται την ελληνική νομοθεσία. Διαφορές που προκύπτουν μεταξύ του καταναλωτή και της επιχείρησης για την δημιουργία ή την εφαρμογή της συμφωνία μπορεί να υποβληθούν και να συζητηθούν όπως αναλύεται στο άρθρο 15. Εάν η διαφωνία δεν επιλυθεί ο καταναλωτής μπορεί να απευθυνθεί στον αρμόδιο φορέα. Ο όποιος θα ενημερώσει την επιχείρηση και δίνετε μια χρονική περίοδο 5 εβδομάδων όπου υποβάλλεται γραπτή αίτηση.